แม่ทัพภาคที่ 4 ส่งความปรารถนาดีและอำนวยพร แด่พี่น้องชาวไทยมุสลิมเนื่องในวันฮารีรายออีฎิ้ลอัดฮา ประจำปี ฮ.ศ. 1445

68

          พลโท ศานติ  ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้แสดงความยินดี และส่งความปรารถนาดีให้กับประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลาม ที่ได้เข้าสู่ช่วงเวลาอันสำคัญยิ่งของศาสนาอิสลาม ซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งการกระทำความดี สร้างความรัก ร่วมกันกล่าวสรรเสริญและขอพร น้อมรับความเมตตาจากองค์อัลเลาะห์ พระผู้เป็นเจ้า รวมทั้งเป็นโอกาสอันดีที่ทุกท่านจะได้ปฏิบัติศาสนกิจ ตามหลักธรรมคำสั่งสอนของศาสนาในเรื่องของการเสียสละ แบ่งปันให้กับครอบครัว ญาติพี่น้อง รวมไปถึงบุคคลอื่น ๆ ในสังคม เพื่อสร้างความรัก ความสันติสุข อันจะก่อให้เกิดความสามัคคีกลมเกลียว

          แม่ทัพภาคที่ 4 ยังได้ขอวิงวอนให้องค์อัลเลาะห์ จงประทานพรอันประเสริฐให้พี่น้องชาวไทยมุสลิม ทุกท่านประสบแต่ความสุข  ความเจริญ ความเป็นสิริมงคล รวมทั้งขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่าน ร่วมกันปฏิบัติศาสนกิจ เพื่อเจริญรอยตามองค์พระศาสดา อยู่ร่วมกับครอบครัวอย่างมีความสุข ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการตลอดไป

แม่ทัพภาคที่4อวยพรวันฮารีรายออีฎิ้ลอัดฮา

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า