เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

57
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง