พัน.สร.กรม สน.พล.ร.15 ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาชายฝั่งทะเลอ่าวไทย หาดบางหลิง

37

          วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. พันโท ธนรัฐ  ลำจวน ผู้บังคับกองพันเสนารักษ์กรมสนับสนุน กองพลทหารราบที่ 15 ค่ายลพบุรีราเมศวร์ นำกำลังพลจิตอาสา และสมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารบกของหน่วย ร่วมกับ ส่วนราชการอำเภอเทพา และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชายฝั่งทะเล “การอนุรักษ์ระบบนิเวศ และสิ่งแวดล้อม”  ณ  หาดบางหลิง หมู่ที่ 4 ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 (30 พฤษภาคม 2567) อีกทั้งเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทย รวมถึงแสดงถึงความสามัคคีของทุกภาคส่วนในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์โดยร่วมกันเก็บขยะริมชายหาด และปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวให้มีความสวยงาม สะอาด และมีระบบนิเวศที่ดีขึ้น

          ทั้งนี้ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชายฝั่งทะเล “การอนุรักษ์ระบบนิเวศ และสิ่งแวดล้อม” จัดขึ้นเพื่อเป็นการดูแลรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พื้นที่ชายฝั่งทะเลให้สะอาด ปลูกฝังจิตสำนึกให้กับประชาชนได้ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการทำความสะอาดพื้นที่ เก็บกวาดขยะ เศษกิ่งไม้ ซากวัชพืช โฟมและพลาสติกบริเวณชายหาดบางหลิง เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหาดบางหลิงให้มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และเพื่อความปลอดภัยของประชาชน ในช่วงหน้ามรสุม

 

กองพันเสนารักษ์กรมสนับสนุน

กองพลทหารราบที่15

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า