“ ทหารใหม่ที่เข้ามาประจำการในหน่วย จะต้องได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น เพื่อสร้างโอกาสและเป็นแรงบันดาลใจที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นทหารอาชีพในอนาคต ขอให้หน่วยดูแลน้องทหารใหม่ให้มีทัศนคติที่ดี เปลี่ยนความคิดจากการเป็นพลเรือน ให้มาเป็นทหารอย่างภาคภูมิ รักในสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นบุรุษชายชาติทหารที่สมบูรณ์ พร้อมเป็นกำลังสำคัญดูแลบ้านเกิด และประเทศชาติต่อไปในอนาคต ”

80

“ ทหารใหม่ที่เข้ามาประจำการในหน่วย จะต้องได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น เพื่อสร้างโอกาสและเป็นแรงบันดาลใจที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นทหารอาชีพในอนาคต ขอให้หน่วยดูแลน้องทหารใหม่ให้มีทัศนคติที่ดี เปลี่ยนความคิดจากการเป็นพลเรือน ให้มาเป็นทหารอย่างภาคภูมิ รักในสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นบุรุษชายชาติทหารที่สมบูรณ์ พร้อมเป็นกำลังสำคัญดูแลบ้านเกิด และประเทศชาติต่อไปในอนาคต ”

พลเอก เจริญชัย  หินเธาว์ ผู้บัญชาการทหารบก/ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

(ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 152 ค่ายสิรินธร เมื่อ 10 พฤษภาคม 2567)

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า