รองแม่ทัพภาคที่ 4 ต้อนรับ คณะองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) และร่วมหารือขับเคลื่อนพัฒนาพื้นที่ จชต.

131

          วันนี้ 8 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. ที่ ห้องรับรอง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลตรี ไพศาล หนูสังข์ รองแม่ทัพภาคที่ 4/ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และคณะฯ ให้การต้อนรับ ดร.สตีเว่น จี. โอลีฟ ผู้อำนวยการองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) สำนักงานภาคพื้นเอเชีย และคณะฯ ในโอกาสเดินทางมาเยือนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 6-9 พฤษภาคม 2567 โดยการเยือนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าในครั้งนี้ เพื่อรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการ Enhance ซึ่งเป็นโครงการขององค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) เข้ามาทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้กับ อปท. สามารถนำนวัตกรรมที่สามารถดึงประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการปกครองท้องถิ่นให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น

          ดร.สตีเว่น จี. โอลีฟ ผู้อำนวยการองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) กล่าวว่า การมาเยือนในวันนี้ เป็นครั้งที่ 4 ที่ผ่านทางองค์การฯ ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้ามาตลอด ในครั้งจึงได้มารายงานความคืบหน้าของโครงการ Enhance ที่จะมีการขับเคลื่อนโดยการจัดทำหนังสือสร้างความเข้าใจในตัวโครงการ, การจัดสัมนาด้านนวัตกรรม เพื่อเปิดเวทีรับฟังความต้องการจากประชาชน, และการจัดการอบรมเชิงสร้างสรรค์ รวมถึงการให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิค ให้เอื้อต่อการพัฒนาช่องทางสื่อสารกับภาคประชาชน เพื่อประโยชน์ให้กับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นอกจากนี้ ทางคณะยังได้สอบถามถึงความคืบหน้าถึงกระบวนการพูดคุยสันติสุข เพื่อเป็นแนวทางในการจัดโครงการขององค์การฯ พร้อมกล่าวชื่นชมความทุ่มเทเสียสละของหน่วยงานด้านความมั่นคงในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่อีกด้วย

          โอกาสนี้ รองแม่ทัพภาคที่ 4/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวว่า ถือเป็นโอกาสดีที่ได้มาทำงานร่วมกับทางองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกัน ซึ่งหลังจากนี้ทางหน่วยงานด้านความมั่นคง เราหวังจะเข้าไปศึกษารายละเอียด และการดำเนินงานในขั้นตอนต่างๆ เพื่อช่วยคัดกรองป้องกันกลุ่มผู้เห็นต่างที่อาจจะเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์จากโครงการดังกล่าว นำไปสู่การป้องกันการก่อปัญหาด้านต่างๆในพื้นที่ ส่วนประเด็นการขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยสันติสุข ขณะนี้มีการเดินหน้าตามแผนปฏิบัติการร่วมเพื่อสร้างสันติสุขแบบองค์รวม (JCPP) เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา และต่อยอดสู่การพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืนต่อไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า