ครบรอบ 50 ปี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กับการขับเคลื่อนสังคม สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

34

         วันนี้ 23 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดกิจกรรมแถลงข่าว และเวทีเสวนา “50 ปี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กับการขับเคลื่อนสังคม สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” เพื่อเป็นเวทีการส่งต่อความรู้ ประสบการณ์และถ่ายทอดเรื่องราวจากในอดีต มายังนักศึกษารุ่นปัจจุบัน สร้างการเชื่อมโยงจากรุ่นสู่รุ่นของศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน อาจารย์ บุคลากร และส่งเสริมอัตลักษณ์อันโดดเด่นขององค์กร โดยเชื่อมโยงจากภาพความสำเร็จในบทบาทและหน้าที่การงานของศิษย์เก่า โดยมี นายสนั่น สนธิเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัตชัย เอื้ออนันตสันต์ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เชิดชัย  อุดมพันธ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณาจารย์ และศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วม

          โอกาสนี้ นายสนั่น สนธิเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ได้แสดงความยินดีกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในโอกาสครบรอบ 50 ปี พร้อมกล่าวว่า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เติบโตและเป็นแบบอย่างให้แก่สถาบันวิชาการในสังคมไทยที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกมารับใช้สังคมในหลากหลายอาชีพ ไม่ว่าด้านภาษามนุษยศาสตร์หรือสังคมศาสตร์ ที่เปี่ยมด้วยความรู้และคุณธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตแล้วยังมีบทบาทต่าง ๆ มากมายเป็นที่พึ่งของสังคม ระดับภูมิภาคหรือพื้นที่ภาคใต้ตามวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งเมื่อแรกเริ่มเท่านั้น วันนี้บัณฑิตได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศไม่ว่าภูมิภาคใดก็ตาม นับว่าเป็นความสำเร็จเกินกว่าเป้าหมายที่ได้วางไว้เป็นอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตามคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ก็ยังทำหน้าที่อื่น ๆ ต่อสังคมและชุมชนอย่างไม่ย่อท้อ ไม่ว่าจะเป็นการผลิตงานวิจัย บริการชุมชนทั้งด้านการเผยแพร่ความรู้ การแก้ปัญหาและการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ หรืออีกนัยหนึ่งก็คือคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งในพลังที่ยิ่งใหญ่ต่อการขับเคลื่อนพัฒนาจังหวัดปัตตานีมาโดยตลอด การจะสร้างสรรค์สิ่งที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้ได้ ต้องอาศัยการทุ่มเทพลังกาย และพลังใจของบุคลากรในคณะ และผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพในการนำคณะให้ฝ่ามรสุมหลากหลายจนมายืนหนึ่งได้เช่นทุกวันนี้

          ทั้งนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีอายุครบรอบ 50 ปี ทางคณะฯ กำหนดจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองด้วยกิจกรรมและโครงการต่างๆ ตลอดทั้งปี 2567 ประกอบด้วยมหกรรม “เทศกาลชานานาชาติ”, HUSO Reunion 2024 : Rusamilae in love คืนสู่เหย้ามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, เปิดบ้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, แสดงผลิตภัณฑ์ชุมชนและอาหารพื้นถิ่นชายแดนใต้ : 50 ปี มนุษย์และสังคมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า