รอง ผอ.รมน.ภาค 4 สน. ตรวจเยี่ยมติดตามการปฏิบัติงานของชุดควบคุมป้องกันชายแดนที่ 2 กำชับเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยแนวชายแดน ไทย- มาเลเซีย

90

          วันนี้ (17 เมษายน 2567) เวลา 08.00 น. ที่ฐานปฏิบัติการชุดป้องกันชายแดน กองร้อยป้องกันชายแดนที่ 2 ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส พลตรี ไพศาล หนูสังข์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 /รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยม ติดตามผลการปฏิบัติงาน และรับทราบปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ ในการปฏิบัติภารกิจ ซึ่งกองร้อยป้องกันชายแดนที่ 2 ปฏิบัติหน้าที่รักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย โดยได้เน้นย้ำกำชับการวางกำลังป้องกันชายแดน เพื่อควบคุมการหลบหนีออกนอกพื้นที่ ของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง พร้อมทั้งเพิ่มมาตรการควบคุมพื้นที่ตามช่องทางท่าข้ามธรรมชาติ โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากการเตรียมสนามรบด้านการข่าว (IPB) ของหน่วย, ผลการซักถาม และสถิติการหลบหนีออกนอกพื้นที่ของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในห้วงที่ผ่านมา และการปฏิบัติงานร่วมกันกับทุกภาคส่วนในการบังคับใช้กฎหมายตามแนวชายแดน ไทย – มาเลเซียอย่างเข้มงวด

          ทั้งนี้ พลตรี ไพศาล  หนูสังข์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้เน้นย้ำให้หน่วย ปฏิบัติงานตามนโยบายของ พลโท ศานติ  ศกุนตนาค  แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 โดยได้เน้นย้ำ และให้คำแนะนำในการควบคุมพื้นที่ให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด ให้หน่วยได้บูรณาการ การปฏิบัติงานร่วมกันกับทุกภาคส่วนในการบังคับใช้กฎหมายตามแนวชายแดนไทย – มาเลเซีย เสริมกำลังตามแนวชายแดน โดยเฉพาะช่องทางที่มีชุมชนหรือหมู่บ้านอาศัยอยู่ใกล้แนวชายแดน การจัดตั้งจุดตรวจ / จุดสกัด และการจัดตั้งแหล่งข่าว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสกัดกั้นการลักลอบการหลบหนีเข้าประเทศโดยผิดกฎหมาย รวมถึงการขับเคลื่อนการแก้ปัญหายาเสพติดในพื้นที่โดยบูรณาการการทํางานกับศูนย์ปฏิบัติการอําเภอ การป้องกัน สกัดกั้นชายแดน โดยกําชับในเรื่องการควบคุมบุคคล อาวุธ วัตถุระเบิด ยาเสพติด และสิ่งผิดกฎหมายต่าง ๆ ตามแนวชายแดน ไม่ให้เข้ามาในพื้นที่โดยเด็ดขาด โอกาสนี้ รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้กำชับให้ทุกหน่วยปฏิบัติงานยกระดับการรักษาความปลอดภัยฐานปฏิบัติการ ให้มีความพร้อมอยู่เสมอ และหมั่นซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างต่อเนื่อง ให้พร้อมปฏิบัติงานตลอดเวลาและเต็มขีดความสามารถ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน พร้อมมอบเครื่องอุปโภค – บริโภค เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพลต่อไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า