Home ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ส่งมอบบ้าน ช่วยเหลือ และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ตามโครงการ “หน่วยเฉพาะกิจนรา ซ่อมสร้าง ปันสุข”

          เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ส่งมอบบ้าน ตามโครงการ “หน่วยเฉพาะกิจนรา ซ่อมสร้าง ปันสุข” โดยได้ส่งมอบบ้าน จำนวน 2 หลัง ในพื้นที่ อำเภอสุไหงปาดี และ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ประกอบด้วย...

โครงการ To Be Number One DC Futsal Cup ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 1 เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งพายาเสพติด

           เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2565 เวลา 18.00 น. ที่ ลานอเนกประสงค์ “ลาแมสะมิแล” มหาวิทยาสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี พลตรี คมกฤช รัตนฉายา ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี เป็นผู้แทน พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่...

“ครูช่วยสอน” พัฒนาสัมพันธ์ครูและนักเรียน ตาดีกามัสยิดนูรุลตียะฮ์ จังหวัดสงขลา

          25 กันยายน 2565 หน่วยเฉพาะกิจสงขลาที่ 40 จัดกำลังพล ลงพื้นที่ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดนูรุลตียะฮ์ บ้านลำเปาตก ตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เพื่อพบปะพัฒนาสัมพันธ์ บุคลากรทางการศึกษา และเยาวชนโรงเรียนตาดีกา เพื่อสร้างความเข้าใจ ปรับทุกข์ ผูกมิตร รับฟังปัญหาข้อขัดข้องในด้านต่างๆ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับคณะครูและนักเรียน พร้อมทำกิจกรรม “ครูช่วยสอน” โดยให้ความรู้เรื่องสถาบัน...

ร่วมบุญ ส่งตายาย “วันสารทเดือนสิบ” สืบสานประเพณีท้องถิ่นภาคใต้ ณ วัดเกษมประทีป อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

          เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. วัดเกษมประทีป ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 / ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เดินลงพื้นที่ ร่วมทำบุญส่งตายาย “วันสารทเดือนสิบ” สืบสานประเพณีท้องถิ่นภาคใต้ ประจำปี...

ผู้ก่อเหตุรุนแรงไม่ยอมมอบตัวยิงต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ เสียชีวิต 1 ราย

          เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2564 เวลา 15.00 น. เจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วม นราธิวาสได้สนธิกำลัง 3 ฝ่าย เข้าพิสูจน์ทราบเป้าหมายคนร้ายเนื่องจากประชาชนในพื้นที่ให้เบาะแสว่ามีผู้ก่อเหตุรุนแรงเข้ามาหลบซ่อนพักพิงในบ้านเลขที่ 120/3 หมู่ที่ 2 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยการปฏิบัติ เจ้าหน้าที่ได้ใช้ความอดทนและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัดใช้มาตรการจากเบาไปหาหนัก รวมทั้งขอความร่วมมือจากผู้นำศาสนา ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น...

งานเมาลิดสัมพันธ์ สถาบันปอเนาะ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

          วันที่ 24 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ สถาบันศึกษาปอเนาะ อัลฮาซานีวิทยา  ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี  จัดงานเมาลิดสัมพันธ์สถาบันศึกษาปอเนาะ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้เยาวชนในสถาบันปอเนาะ รำลึกถึงคุณธรรมคำสอนของท่านศาสดามูฮัมหมัด (ซ.ล) และนำคำสอนของศาสดาไปเผยแพร่ให้เยาวชนรุ่นหลังนำคำสอนไปปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมพหุวัฒนธรรม ทำให้สังคมเป็นสังคมที่ทุกคนทุกเชื้อชาติ ศาสนาอยู่ร่วมกันด้วยความผาสุก เกิดความรัก และความสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ...

ทหารพราน 41 ร่วมกิจกรรม “ตูลง มือนูลง” ลงแขกดำนากับประชาชนในพื้นที่ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

          เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น. ที่ โรงเรียนบ้านยือโร๊ะ ตำบลบาโงย อำเภอรามัน จังหวัดยะลา หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 โดย ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่ 4111 จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจ ร่วมกับ ผู้นำท้องถิ่น, ผู้นำท้องที่, คณะครู, นักเรียน,...

ฉก.ตร.ยะลา 91 จัดกิจกรรมส่งมอบบ้านตามโครงการ “หน่วยเฉพาะกิจยะลา ไม่ทิ้งท่าน” สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชน

          วันนี้ 23 กันยายน 2565 เวลา 10.30 น. ณ บ้านเลขที่ 99/6 หมู่ 12 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา หน่วยเฉพาะกิจตำรวจยะลา 91 จัดกิจกรรมส่งมอบบ้านพักอาศัย ตามโครงการ "หน่วยเฉพาะกิจยะลา ไม่ทิ้งท่าน” ให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนด้านที่พักอาศัย รวมถึงยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดียิ่งขึ้น...

ติดตามการขยายผลตาม โครงการ “อาหารชุมชนโรงเรียนต้นแบบ” จากโรงเรียนพี่สู่โรงเรียนน้อง เพื่อเสริมสร้างแหล่งอาหารกลางวันในโรงเรียน

          หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 จัดกำลังพลชุดเสริมสร้างความเข้าใจ ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านกอตอตือร๊ะ ตำบลกอตอตือร๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เข้าพบปะพูดคุยกับคณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านกอตอตือร๊ะ เพื่อดำเนินการตรวจเยี่ยมในพื้นที่แปลงการเกษตร ขยายผลจากโรงเรียนพี่สู่โรงเรียนน้อง ดำเนินกิจกรรมตามแผนงาน โครงการอาหารชุมชนโรงเรียนต้นแบบ เพื่อส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัย และการเลี้ยงสัตว์ เพื่อผลิตอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัย ในการนำไปใช้ในการประกอบเป็นอาหารกลางวันภายในโรงเรียน อันจะทำให้นักเรียนได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัยมีคุณค่าทางโภชนาการ ซึ่งจะทำให้นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อีกทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชนที่อยู่รอบโรงเรียนมาศึกษานำไปปฏิบัติในชุมชนได้ต่อไป ...

ร่วมทำบุญตักบาตรประจำเดือนกับครอบครัวมณฑลทหารบกที่ 42 และหน่วยใกล้เคียง เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยตลอดจนกำลังพลและครอบครัว เสริมสร้างความรักและศรัทธาในพุทธศาสนา

          วันนี้ 23 กันยายน 2565 เวลา 07.00 น. ที่ หน้าลานศาสนสถานค่ายเสนาณรงค์ มณฑลทหารบกที่ 42 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมด้วย ดร.คนึงนิตย์ ศรีรักษ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก...