เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการ เช่าเวลาเผยแพร่ทางสถานโทรทัศน์ (P๖๓๑๒๐๐๒๖๒๓๑)

56

631217-017

สกบ.กอ.รมน.ภาค ๔ สน.