โครงการโรงเรียนชาวนา ฟื้นฟูนาร้างด้วยเกษตรอินทรีย์แบบยั่งยืน ประจำปี 2567 ในพื้นที่ อ.รามัน จ.ยะลา

100

          เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. ที่ แปลงนาข้าว หมู่ที่ 4 ตำบลบาโงย อำเภอรามัน จังหวัดยะลา หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 โดย ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน กองร้อยทหารพรานที่ 4111 ร่วมกับหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการโรงเรียนชาวนา ฟื้นฟูนาร้างด้วยเกษตรอินทรีย์แบบยั่งยืน ประจำปี 2567 โดยน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยมี นายจรูญศักดิ์  หมาดเท่ง นายอำเภอรามัน เป็นประธาน

          ภายในกิจกรรมดังกล่าวมีการลงแขกเกี่ยวข้าว และกิจกรรมเรียนรู้ตามหลักสูตรของโรงเรียนชาวนา ประกอบด้วย การคัดแยกพันธุ์ข้าว, การเกี่ยวข้าว, การนวดข้าว, การร่อนข้าว และการตำข้าวด้วยมือ ทั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนเสริมสร้างความสามัคคีและสมานฉันท์ในชุมชน

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่41

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า