กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ประชุมทบทวนการปฏิบัติงานตามนโยบายผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ประจำปี 2566

99

          วันนี้ (28 กันยายน 2566) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานการประชุมทบทวนการปฏิบัติงานตามนโยบายผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ประจำปี 2566 พร้อมด้วย พลตรี ไพศาล หนูสังข์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า , พลตรี ปราโมทย์ พรหมอินทร์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และพลตรี กรกฎ ภู่โชติ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ร่วมหารือถึงปัญหา ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา เพื่อนำมาแก้ไขข้อบกพร่อง ให้การปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป โดยมี คณะผู้บังคับบัญชาจากสำนักอำนวยการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เข้าร่วม

          ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าว พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้สั่งการให้ทุกหน่วยปรับปรุงการดำเนินงานจากข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น พร้อมเน้นย้ำการบูรณาการแผนงาน/โครงการร่วมกัน เพื่อลดความซ้ำซ้อน ในด้านโครงการพระราชดำริฯ ได้มอบหมายให้สำนักมวลชนและกิจการพิเศษ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ช่วยขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง ส่วนการทำงานเพื่อกลุ่มสตรี ยังได้มอบหมายให้ศูนย์สันติวิธี ต่อยอดงานจากอดีตที่ผ่านมา นอกจากนี้ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้เน้นย้ำในเรื่องสิทธิและสวัสดิการ ต่างๆ ของกำลังพลในการลงมาปฏิบัติหน้าที่ ผู้บังคับหน่วยต้องกำกับดูแลอย่าให้ขาดตกบกพร่อง ส่วนคนที่จะมาปฏิบัติงานต้องเป็นคนดีไม่สร้างเงื่อนไขให้เกิดขึ้นในพื้นที่โดยเด็ดขาด

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า