จิตอาสา ร่วมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สถานศึกษา ให้มีบรรยากาศที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้

413

          เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน กองร้อยทหารพรานที่ 4102 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับคณะครู, นักเรียน และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ตำบลตะโล๊ะหะลอ ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดีด้วยหัวใจ” พัฒนา ปรับภูมิทัศน์ บริเวณโดยรอบสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านบือเล็ง หมู่ที่ 1 ตำบลตะโล๊ะหะลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

          กิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้จัดขึ้น เพื่อปรับภูมิทัศน์สถานที่ต่างๆ ภายในโรงเรียน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการประเมินประจำปีการศึกษา 2566 และมีบรรยากาศที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตอาสา เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม และมีความเอื้อเฟื้อต่อกัน

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่41

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า