รอง มทภ.4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ฝึกทางยุทธวิธี กำชับกำลังพลฝึกทบทวน สร้างทักษะความชำนาญ เสริมสร้างความเข้มแข็ง มั่นคงปลอดภัยในพื้นที่

34

          วันนี้ 18 กันยายน 2566 พลตรี ไพศาล หนูสังข์ รองแม่ทัพภาคที่ 4/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมคณะฯ เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามความคืบหน้า งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ศาสนสถานภายในวัดสุวรรณากร ณ วัดสุวรรณ​ากร​ ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เพื่อใช้ประกอบศาสนกิจของคนในพื้นที่ ตลอดจนสืบทอดทำนุบำรุงพุทธศาสนา เนื่องจากที่ผ่านมา วัดสุวรรณากร ถือเป็นวัดประจำพื้นที่ และใช้เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจมาโดยต่อเนื่อง เกิดการชำรุดจากการปฏิบัติศาสนกิจ อีกทั้งปรับภูมิทัศน์ให้มีความสวยงามและเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนในพื้นที่

          จากนั้นช่วงบ่าย รองแม่ทัพภาคที่ 4/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงานของหน่วย ที่ ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธี  ตำบลท่าประดู่ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา  เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน และรับทราบปัญหาข้อขัดข้องของหน่วย พร้อมนี้ได้ร่วมประชุมเพื่อรับฟังสรุปผลการปฏิบัติงานในห้วงที่ผ่านมา, รวมถึงหาแนวทางแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง และแนวทางสำหรับพัฒนาแผนการฝึกประจำปีตามนโยบายการฝึกทักษะการป้องกันตนเอง และการรักษาความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

        โดย รองแม่ทัพภาคที่ 4/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้เน้นย้ำว่าศูนย์ฝึกทางยุทธวิธี เป็นพื้นที่สำหรับการทางฝึกยุทธวิธีของทหาร ตำรวจ และ ชุดรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้าน, ชุดคุ้มครองตำบล ที่อาสาเข้ามาปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยมุ่งเน้นให้ทุกคนมีทักษะความชำนาญในการปฏิบัติการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยการอบรมให้ความรู้ ทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ แก่กำลังพล ที่ลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจ พร้อมมอบนโยบายและสั่งการของแม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ที่เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความไม่ประมาท หมั่นสอดส่องดูแลจุดเสี่ยงเพิ่มความเข้มงวดจุดล่อแหลมต่าง ๆ เพื่อช่วยป้องกันและลดการสูญเสียที่จะเกิดขึ้น ซึ่งกำลังพลทุกนายจะต้องผ่านการฝึกทางยุทธวิธี สร้างความเข้มแข็งทั้งร่างกาย จิตใจ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้เกิดขึ้น ที่มีใจเสียสละเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า