มทภ.4 ยืนยัน คณะฯ สล.3 เดินหน้าขับเคลื่อนการพูดคุยเพื่อสันติสุข จชต. ย้ำมิตรภาพ ความร่วมมือด้านความมั่นคงของไทย-มาเลเซีย แนบแน่น เพื่อนำสันติสุขกลับคืนแก่ประชาชน

32

            เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2566 เวลา 17.30 น. ที่ ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลโท ศานติ  ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เปิดเผยถึงบทบาทความสำคัญการปฏิบัติงานของคณะประสานงานระดับพื้นที่ (สล.3) ในห้วงปี 2566 ที่ผ่านมาว่า ได้ร่วมประชุมหารือกว่า 150 ครั้ง เพื่อขับเคลื่อนงานหนุนเสริมการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้บรรลุผลสำเร็จตามเจตนารมณ์ของพี่น้องประชาชนพบว่าทั้งพี่น้องไทยพุทธ ไทยมุสลิม ผู้นำท้องที่ ผู้นำศาสนา ต่างมีบทบาทสำคัญในการรวบรวมข้อมูล เพื่อนำไปสู่การพูดคุยเพื่อสันติสุขในครั้งต่อๆ ไป  พร้อมย้ำว่าหน่วยงานความมั่นคงและผู้นำศาสนาซึ่งเป็นตัวแทนคณะฯ สล.3 ประจำพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกจังหวัด ได้ชี้แจงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความคืบหน้าของการหารือในแต่ครั้ง รวมถึงให้การสนับสนุนการทำงานร่วมกับประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดทุกกิจกรรม ส่งผลให้ประชาชนมีความเข้าใจสถานการณ์ในพื้นที่ดีขึ้น  ซึ่งภาพรวมตลอดระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมาไม่พบชาวไทยพุทธอพยพย้ายถิ่นออกจากพื้นที่ ขณะที่ชาวไทยพุทธบางส่วนพร้อมกลับมายังภูมิลำเนาบ้านเกิด ส่วนความคืบหน้าการพูดคุยทั้งในประเทศ และประเทศเพื่อนบ้านได้หยุดชะงักไป เนื่องจากรอการจัดตั้งคณะรัฐบาลชุดใหม่  ยืนยันในฐานะหัวหน้าคณะประสานงานระดับพื้นที่ พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนการพูดคุยสันติสุขครั้งต่อไปของรัฐบาลใหม่ในอนาคต และยังเป็นสื่อกลางเดินหน้ากระบวนการพูดคุย พร้อมย้ำว่าคณะฯ สล.3  ยังคงทำหน้าที่ร่วมกันนำเสนอทุกปัญหา  สะท้อนทุกมุมมอง ในความต้องการของพี่น้องประชาชน เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานแก้ไขปัญหา และ ระดมความคิดเห็น แนวทางหนุนเสริมกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้บรรลุผลสำเร็จ

           สำหรับการสานต่อข้อเสนอแนะภาคประชาสังคมผ่านผู้แทนและคณะทำงานของ พลเอก วัลลภ  รักเสนาะ หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชน กลุ่มองค์กรภาคประชาสังคมทั้งหมด 8 กลุ่ม ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของสงขลา โดย คณะฯ สล.3 ได้รวบรวมข้อมูลไปประกอบการหารือในที่ประชุมได้รับทราบเพื่อพูดคุยกับกลุ่มผู้เห็นต่างต่อไป  ส่วนการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย-มาเลเซีย (RBC) ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 ในฐานะประธานกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคฝ่ายไทย ยืนยันว่า กิจกรรมด้านความมั่นคงของทั้งสองประเทศมีความร่วมมือระหว่างกันอย่างแนบแน่น แม้ประเทศมาเลเซียมีการเปลี่ยนผู้นำเหล่าทัพ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ก็ตาม ทั้งนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติและรักษาเสถียรภาพความมั่นคงตามแนวชายแดนให้สอดคล้องกับกรอบนโยบายของคณะกรรมการชายแดนอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนพัฒนาสัมพันธ์ในฐานะเพื่อนบ้านที่ดีต่อกัน รวมทั้งหนุนเสริมด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม อันจะนำมาซึ่งสันติภาพ เสถียรภาพในพื้นที่ชายแดนของทั้งสองประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า