เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน รายการ ควบคุมพื้นที่ให้ปลอดภัย การลาดตระเวนทางอากาศในเขตพื้นที่ จชต.และ ๔ อำเภอ ของ จว.ส.ข. (P๖๖๐๘๐๐๑๙๑๓๙)

127

660821-001