ทหารพราน 42 ร่วม”กิจกรรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพต้านภัยโควิด-19″ Panare Run 2020 ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)

1093

     (เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2563 เวลา 06.00 น.) ที่ บริเวณชายหาดปะนาเระ ตำบลปะนาเระ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี  หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนในพื้นที่ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียง ร่วม”กิจกรรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพต้านภัยโควิด-19″ Panare Run 2020 กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอปะนาเระ เป็นกองทุนพัฒนาทักษะและจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะเด็ก เยาวชน ประชาชน จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม อำเภอปะนาเระเป็นกองทุนสนับสนุนด้านการศึกษาแก่นักเรียน และสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านการพัฒนาอำเภอปะนาเระ ให้เป็นเมืองน่าอยู่ นอกจากนี้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่ประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล สร้างภาพลักษณ์บรรยากาศที่ดี สร้างความรักความสามัคคีของประชาชน เกิดความสงบสุขและสันติสุขอย่างยั่งยืนในพื้นที่ ตลอดจนให้ประชาชนมีความตระหนักในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง ทำให้เป็นผลดีต่อสุขภาพ ร่างกาย จิตใจ และต้านภัยโควิด-19 ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) โดยมี นายณัฐกฤช สิทธิโอสถ ปลัดจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมในครั้งนี้

#PanareRun2020 ต้านโควิด-19

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่42

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า