ขับเคลื่อนและติดตาม โครงการบำบัดรักษา และฟื้นฟู ผู้ใช้ยาเสพติด โดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง (CBTx)” ครอบครัวไม้แก่น เพื่อแก้ปัญหายาเสพติดในพื้นที่

135

          เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 พ.อ.วัระวัฒน์ จันทรัตนา รอง ผอ.ศปส./รอง หน.สลศอ.ปส.จชต. ลงพื้นที่ ศูนย์แรกรับชุมชนบำบัดแก้ไขปัญหายาเสพติด (CBTx) ครอบครัวไม้แก่น กองร้อยหน่วยขึ้นตรงหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 ตำบลไม้แก่น อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี เพื่อติดตามและตรวจเยี่ยม การดำเนินงานตาม “โครงการบำบัดรักษา และฟื้นฟู ผู้ใช้ยาเสพติด โดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง (CBTx)” ของตำบลนำร่อง เพื่อให้สถานที่ดังกล่าวเป็นแหล่งเรียนรู้แก่พี่น้องประชาชน และเยาวชนในพื้นที่ได้ศึกษา พัฒนาต่อยอดเกษตรแบบผสมผสาน รวมทั้งเพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการบำบัดฯ ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินการนำผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการบำบัดไปแล้วหลายรุ่น โดยมี กำลังพลของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำในพื้นที่ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานฯ ร่วมให้การต้อนรับ

          สำหรับศูนย์แรกรับชุมชนบำบัดแก้ไขปัญหายาเสพติด (CBTx) ครอบครัวไม้แก่น เป็นกระบวนการบำบัดยาเสพติดที่นำเยาวชนกลุ่มเป้าหมายของโครงการบำบัดยาเสพติด ที่ผ่านการคัดกรองเป็นผู้ป่วยยาเสพติด และสมัครใจเข้ารับการบำบัดด้วยการดูแลแปลงเกษตรชุมชน ร่วมกันปลูกผักปลอดสารพิษ และเลี้ยงปลา โดยมีเจ้าหน้าที่ทหาร ผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน และส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นพี่เลี้ยงดูแล โดยใช้กระบวนการ (CBTx) ซึ่งได้ดำเนินการในรูปแบบการบำบัดในเชิงบูรณาการ โดยเฉพาะต่อผู้ใช้และผู้เสพยาเสพติดในชุมชน เพื่อให้เกิดการบำบัดฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การรักษาระยะเริ่มต้น ถึงการรักษาถอนพิษยา รวมทั้งสร้างความเสถียรภาพ จนถึงการติดตามผลการรักษา ให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง สร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันไม่ให้กลับไปติดยาเสพติดซ้ำ เพื่อคืนผู้ป่วยยาเสพติดสู่สังคมและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขต่อไป

ทหารมีไว้ทำไม

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า