“…หากกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง ยุติการใช้ความรุนแรง กฎหมายพิเศษก็จะหมดความจำเป็น และถูกยกเลิกไปในที่สุด…”

140

พลตรี ปราโมทย์  พรหมอินทร์

รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า

 

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า