ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงระบบไฟฟ้า สำหรับจุดจอด ฮ. ค่ายสิรินธร (เพิ่มเติม)

76
660321-05