เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงโครงการปฏิบัติการลาดตระเวนทางน้ำตามแนวลำน้ำชายแดนไทย – มาเลเซีย (๑.๓.๓)

31
660214-07