เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ พัสดุประจำห้องประชุม ๑ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ของ ศสท.กอ.รมน.ภาค ๔ สน.

293
660105-01