เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงกิจกรรมการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและยุติการก่อเหตุรุนแรง รายการซักซ้อมตามแผนรักษาความปลอดภัยตำบล ๒๙๐ ตำบล (๑.๒.๒.๓)

33
660104-01