พร้อมรับผู้ป่วยยาเสพติดที่สมัครใจเข้ารับการบำบัด เพื่อคืนคนดีสู่สังคม

316

          วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 พันเอก ปรวิทย์  สุทธิโมกข์ รองผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ตรวจเยี่ยมและรับทราบผลการดำเนินงาน ปัญหาข้อขัดข้องที่ผ่านมา รวมถึงร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ ศูนย์แรกรับชุมชนบำบัดแก้ไขปัญหายาเสพติด (CBTX) ในพื้นที่ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ซึ่งดำเนินการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่ ร่วมขับเคลื่อนในรูปแบบชุมชนบำบัดแก้ไขปัญหายาเสพติด (CBTx) ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน โดยเฉพาะผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิต ที่มีอาการรุนแรง จำเป็นต้องให้การช่วยเหลือประสานงาน เพื่อส่งต่อผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิตรุนแรงส่งต่อไปยังโรงพยาบาล โอกาสนี้ได้มอบแนวทางการดำเนินงานการแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามนโยบายของแม่ทัพภาคที่ 4 ที่ต้องการให้ทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในในรูปแบบชุมชนบำบัดแก้ไขปัญหายาเสพติด (CBTx) โดยใช้กระบวนการ 5 ขั้นตอน คือ การค้นหา การคัดแยกระหว่างผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติด การส่งเข้าบำบัดอาการ การติดตามเยาวชนที่ผ่านการบำบัด และกระบวนการคัดกรองของโครงการ สุดท้ายคือ การสร้างอาชีพพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อไป โดยมีผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่น ตำรวจ ทหาร ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

          ศูนย์แรกรับชุมชนบำบัดแก้ไขปัญหายาเสพติด (CBTx) อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ปัจจุบันมีผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูจำนวน 11 คน ซึ่งเป็นเยาวชนกลุ่มเป้าหมายของโครงการบำบัดยาเสพติด ที่ผ่านการคัดกรองเป็นผู้ป่วยยาเสพติด โดยการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ รวมถึงชุมชน ได้ร่วมกันค้นหาผู้ป่วยยาเสพติดที่สมัครใจเข้ารับการบำบัดด้วยการดูแลแปลงเกษตรชุมชน ร่วมกันปลูกผักปลอดสารพิษ เลี้ยงปลา ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากผู้ปกครอง โดยมีเจ้าหน้าที่ และส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกันดูแล ติดตามเป็นพี่เลี้ยงตลอดการรักษา โดยใช้กระบวนการ (CBTx) ทั้ง 5 ขั้นตอน ได้ดำเนินการในรูปแบบการบำบัดในเชิงบูรณาการ โดยเฉพาะต่อผู้ใช้และผู้เสพยาเสพติดในชุมชน เพื่อให้เกิดการบำบัดฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การรักษาระยะเริ่มต้น ระยะการรักษาถอนพิษยา ไปจนถึงระยะการติดตามผลการรักษาและการคืนผู้ป่วยสู่สังคม รวมทั้งการติดตามให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของผู้ป่วยยาเสพติดและผู้ปกครองในการเข้าร่วมรับการบำบัดเสพติด เพื่อคืนคนดีสู่สังคม

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า