“เกศาสานใจ” พี่ทหารพรานบริการตัดผมฟรีให้กับเยาวชนในพื้นที่กรงปินัง จังหวัดยะลา

204

          หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 จัดกำลังพลของหน่วย โดยชุดเสริมสร้างความเข้าใจ (กำลังพลจิตอาสาพระราชทาน 904) ออกบริการตัดผมฟรีตามโครงการ “เกศา สานใจ” ให้กับนักเรียน และเยาวชน ในพื้นที่เขตรับผิดชอบของหน่วย ณ โรงเรียนสอนศาสนาตาดีกาดารุสาลาม หมู่ที่ 3 บ้านสลาแด ตำบลห้วยกระทิง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครอง และสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ “ด้วยความห่วงใย และใส่ใจ อย่างจริงจัง” ภายใต้สังคมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

          โดยการบริการตัดผมฟรีให้กับเยาวชนในพื้นที่นั้น เพื่อให้มีทรงผมสั้น สะอาด เรียบร้อย และเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของเยาวชนและผู้ปกครอง นอกจากนี้ยังสร้างความสุข สร้างรอยยิ้ม ความประทับใจให้กับเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี และภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยอีกด้วย

เกศาสานใจ ArmyBarberDelivery  เป็นทุกอย่างให้เธอแล้ว

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่47

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า