เกศาสานใจ บริการตัดผมให้กับนักเรียน พร้อมพบปะพัฒนาสัมพันธ์ ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมกันพัฒนาพื้นที่

709

       เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น.  ที่ โรงเรียนตาดีกานารีตุลย์อามาลลียะ หมู่ที่ 1  บ้านเจาะไอร้อง ตำบลจวบ   อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส  หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ลงพื้นที่พบปะพัฒนาสัมพันธ์ กับครูและนักเรียน รวมทั้งจัดกิจกรรมในโครงการเกศาสานใจ บริการตัดผมให้กับนักเรียน พร้อมรวมรับประทานอาหารว่าง (โดนัด) เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐ และประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองอีกด้วย โดยมีจิตอาสาในพื้นที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

        โครงการเกศาสานใจ เป็นนโยบายของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า  เพื่อให้เจ้าหน้าในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ดำเนินขับเคลื่อนนโยบาย ดูแลความเป็นอยู่ และคุณภาพชีวิตนักเรียน จากแนวคิดที่ต้องการเสริมสร้างความสัมพันธ์ อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐและชาวบ้านในทุกพื้นที่ โดยได้จัดชุดเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการพลเรือน พร้อมเครื่องมือเดินทางไปบริการตัดผมให้แก่ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยงานให้ได้รับการบริการอย่างทั่วถึง  โดยให้มีการบริการตัด และการกำจัดเหา ซึ่งทำร่วมกับกิจกรรมพัฒนาสถานศึกษา โรงเรียนตาดีกาในพื้นที่ที่รับผิดชอบ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่กับคณะครู นักเรียน ซึ่งนอกจากจะเป็นการดูแลให้บริการการตัดผมให้กับประชาชนแล้ว ยังเป็นโอกาสในการพบปะพูดคุย สร้างความคุ้นเคยให้กับคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเป็นการนำความสุขมามอบให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ในการนี้ หน่วยเฉพาะกรมทหารพรานที่ 48 ได้ดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะครู นักเรียนให้ความร่วมมือกับโครงการนี้ได้เป็นอย่างดี

ศูนย์​ประชา​สัมพันธ์​กอ​งอำ​น​ว​ย​การ​รักษา​ค​วาม​มั่นคง​ภายใน​ภาค​4​ส่วนหน้า​