เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงปฏิบัติการภาคพื้น ของ บก.กอ.รมน.ภาค 4 สน. ประจำ ปีงบประมาณ 2565 งวด ที่ 2 ไตรมาส 4 (ห้วง ก.ค. – ก.ย.65) ครั้งที่ 2 ( 2,800,000.00 บาท )

207
650801-008