เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงปฏิบัติการภาคพื้น ของ บก.กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๕ งวดที่ ๒ ไตรมาส ๔ (ห้วง ก.ค. – ก.ย. ๖๕) ครั้งที่ ๒

339
650718-25