เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซื้อวัสดุปรับปรุงซ่อมแซมศาสนสถาน

61
650718-23