แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานในพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2565 วัดนาทวี จังหวัดสงขลา

52

          วันนี้ 10 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. ที่ วัดนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา พลโท เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานในพิธีอุปสมบทหมู่ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2565 สนองตามพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้ดำรงคงมั่นอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พุทธศาสนิกชนในพื้นที่ และใกล้เคียงเข้าร่วมพิธี ซึ่งในปีนี้มีกำลังพลหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 4 และพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมอุปสมบทหมู่ จำนวน 220 รูป แยกเป็นวัดนาทวี จังหวัดสงขลา จำนวน 45 รูป หลังจากบรรพชาอุปสมบทแล้วจะนิมนต์ไปจำพรรษาอยู่ในวัดเป็นระยะเวลา 3 เดือน

          ทั้งนี้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า โดยศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้กำหนดจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2565 ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ตามพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ ในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้ดำรงคงมั่นอยู่ในพื้นที่เป็นที่พึ่งทางใจของชาวไทยที่นับถือพระพุทธศาสนา ตลอดจนถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดี ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี รวมทั้งให้วัด สำนักสงฆ์ และพระสงฆ์ สามารถดำรงสภาพอยู่ได้ พระสงฆ์ไม่ทิ้งวัดสามารถปฏิบัติศาสนกิจได้ และให้ผู้มีจิตศรัทธาที่เข้าร่วมอุปสมบทจำพรรษาได้ประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา ทดแทนพระคุณบุพการี ผู้มีอุปการะคุณ และศึกษาเรียนรู้หลักธรรมคำสอนตามหลักศาสนา

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า