“OIC ขอชื่นชมพัฒนาการ ในการแก้ไขปัญหา จชต. ที่รัฐได้ดำเนินการภายใต้ การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย”

27

Mr.Yousef Mohammed S.Aldobeay

ผู้ช่วยเลขาธิการองค์การความร่วมมืออิสลาม (OIC)

29 มิถุนายน 2565

 

ศูนย์ประชาสัมพันธ์  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า