ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ให้กับ สนผ.กอ.รมน.ภาค 4 สน.( 851,968.00 บาท )

43
650629-001