ทหารพราน 41 เข้าพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับครูสอนศาสนา ปลูกฝังความรักชาติ ห่างไกลยาเสพติด

84

          วันที่ 18 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 น. ที่ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด ( ตาดีกา ) ยามีอุลมุสลีมีน ตำบลกาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 จัดชุดปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจ กองร้อยทหารพรานที่ 4103 เข้าพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับครูสอนศาสนา และนักเรียน เพื่อรับฟังปัญหาข้อขัดข้องในด้านต่างๆ ปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และให้ความรู้เด็กนักเรียนเกี่ยวกับโทษภัยของยาเสพติด เพื่อให้น้องๆนักเรียนรู้จักโทษและพิษภัยของยาเสพติดมากยิ่งขึ้น เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้า บุคลากรกรทางการศึกษา และนักเรียนในพื้นที่

          ทั้งนี้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ถือเป็นนโยบายของแม่ทัพภาคที่ 4 ในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งการให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด และวิธีการป้องกันตนเอง รับรู้โทษ และพิษภัยยาเสพติด เป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญที่จะทำให้เยาวชนในสถานศึกษาห่างไกลจากยาเสพติด และกลับมาร่วมสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกัน พร้อมทั้งได้มอบเครื่องบริโภคให้กับนักเรียน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจที่ดี

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่41

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า