เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซื้อยางและแบตเตอรี่ สาย ขส. ของ บก.กอ.รมน.ภาค ๔ สน. (๙๓๖,๒๕๐ บาท)

27
ประกาศแผน 29 เม.ย.65