เดินหน้าพูดคุยเพื่อสันติสุขกับคณะผู้แทนBRN

446

         เมื่อวันที่ 11 – 12 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา​ คณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ นำโดย พลเอก วัลลภ  รักเสนาะ ได้มีการพูดคุยเพื่อสันติสุขกับคณะผู้แทน BRN นำโดยอุสตาส อานัส อับดุลเราะห์มาน ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย โดยมี ตันซรี อับดุล ราฮิม บิน โมฮัมหมัด นอร์ เป็นผู้อำนวยความสะดวก และผู้เชี่ยวชาญ 2 คน ร่วมสังเกตการณ์

          แม้สถานการณ์โรคระบาด COVID-19 จะเป็นข้อจำกัดในการพูดคุย ติดต่อสื่อสารและการเดินทางข้ามพรมแดน แต่ทั้งสองฝ่ายได้พยายามสานต่อกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข เพื่อนำไปสู่ความสงบสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามความคาดหวังของประชาชน จนสามารถผลักดันให้เกิดการพูดคุยได้จริง เมื่อวันที่ 11 – 12 มกราคม 2565 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

ทั้งนี้​ ทั้งสองฝ่ายได้พูดคุยและถกแถลงหลักการที่จะยึดถือในการพูดคุยสารัตถะในระยะต่อไป จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้​

1.การลดความรุนแรง

2.การปรึกษาหารือกับประชาชนในพื้นที่

3.การแสวงหาทางออกทางการเมือง

          พร้อมกันนี้​  ทั้งสองฝ่ายได้เสนอการจัดตั้งกลไกเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการพูดคุยสารัตถะทั้ง 3 เรื่อง โดยเป็นการทำงานร่วมกัน ประกอบด้วย การมีบุคคลผู้ประสานงาน และคณะทำงานร่วมของทั้งสองฝ่ายในแต่ละเรื่อง ทั้งนี้เพื่อผลักดันให้การพูดคุยประเด็นสารัตถะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง คล่องตัว และ เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรม อย่างไรก็ตาม​ คณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้หยิบยกเรื่องการสร้างบรรยากาศที่ดี เอื้อ ต่อกระบวนการพูดคุยและการใช้ชีวิตที่เป็นปกติสุขของประชาชนในพื้นที่ ด้วยการให้ต่างฝ่ายต่างปฏิบัติเพื่อลดความรุนแรง อันจะเป็นการแสดงถึงความคืบหน้าและประโยชน์ที่เกิดจากกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของทั้งสองฝ่าย ทั้งนี้คาดว่าจะมีการแถลงผลความคืบหน้าการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้​อย่างเป็นทางการ ในวันเสาร์ที่​ 15 มกราคม 2565 ที่ จ.ภูเก็ต

ที่มา​ : คณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ (13 มกราคม 2565)

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า