ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ชื่อโครงการ จัดหา สป.ป้อมสนาม (สป. สาย ช.) ของ กกล.ทบ. (10,825,859.00)

301

630815-004

สบป.กอ.รมน.ภาค 4 สน.