จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงของ ศสว. งวดที่ 1 ประจ้าปีงบประมาณ 2565 ตามแผนเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้ของ ศสว.

883
641202-016