แม่ทัพภาคที่ 4 เปิดกิจกรรม Thailand Smart Soldier Strong Man Challenge ปีที่ 2 สร้างพลัง ความเชื่อมั่น ป้องกันชาติ

1469

        วันนี้ ( 11 สิงหาคม​ 2563​ เวลา​ 10.30 น. )  พลโท​ พรศักดิ์  พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่​  4 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขัน Thailand Smart Soldier Strong Man Challenge ปีที่ 2 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในภารกิจป้องกันชาติ เพิ่มพลังความรักความสามัคคีระหว่างเยาวชน และหน่วยงานของกองทัพบก ปลุกอุดมการณ์ความรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ผ่านกิจกรรมทดสอบ แข่งขัน และกิจกรรมต่าง ๆ ณ สนามกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 105 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 ค่ายวชิราวุธ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

         กิจกรรม Thailand Smart Soldier Strong Man Challenge ปีที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11​ –  13 สิงหาคม 2563 เพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมความรักความสามัคคี สร้างเครือข่ายขยายผล ด้วยการบูรณาการร่วมในการสนับสนุน การสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างหน่วยทหาร นักศึกษาวิชาทหาร และเยาวชนผ่านกิจกรรมการแข่งขันกีฬา การทดสอบร่างกายที่เกิดการประยุกต์ขึ้นมาใหม่เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรง ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ตลอดจนปรับเปลี่ยนท่าทีทัศนคติของเยาวชนให้มีอุดมการณ์ความรักชาติ และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานด้านความมั่นคง ทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาของกองทัพบกผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยกัน คือ

       กิจกรรมการแสดงออกถึงพลังความสามัคคีของทีมอุดมการณ์ความรักชาติและแนวคิด “ทำความดีเพื่อส่วนรวม”

  กิจกรรมการแข่งขันทดสอบร่างกายเพื่อความพร้อมรบรูปแบบใหม่ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารบก ผ่านสถานี ทดสอบร่างกายและจิตใจ

       กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัย ด้วยการทำ CPR

       และกิจกรรมการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์

       สำหรับทีมการแข่งขันก็จะประกอบไปด้วย กำลังพลทหาร 2 นาย นักศึกษาวิชาทหาร และพลเรือน รวมแล้วจำนวนทีมละ 6 คน มีจำนวนทั้งสิ้น 9 ทีม โดยมีคณะกรรมการประกอบไปด้วยผู้แทนหน่วยจากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ และหน่วยทหารในพื้นที่กองทัพภาคที่ 4 ร่วมให้คะแนนและตัดสิน

       โดยแม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า “รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในกิจกรรมการแข่งขันครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นกิจกรรม ที่ได้ดำเนินการไปตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกที่ต้องการจะให้น้อง ๆ ทหาร น้อง ๆนักศึกษาวิชาทหาร และเยาวชน ได้รวมตัวกันทำกิจกรรม เพื่อสร้างความรักความสามัคคี เกิดการบูรณาการงานต่าง ๆ ร่วมกัน มีการทดสอบสมรรถภาพร่างกายที่เป็นรูปแบบใหม่ ด้วยสถานีที่สร้างความแข็งแกร่งทั้งร่างกายและจิตใจ กิจกรรมนี้ ถือว่าทุกคนได้มีส่วนร่วมในการเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลืองานของส่วนราชการในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นการกู้ภัย การช่วยเหลือผู้ประสบภัย หรือเป็นตัวแทนในการแสดงออก และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บอกกล่าวถึงภารกิจต่างๆ ของส่วนราชการ เพื่อข้อมูลที่แท้จริงไปสู่พี่น้องประชาชนได้อย่างถูกต้อง ถือเป็นโอกาสดีที่จะได้รวมตัวของผู้ที่มีจิตสาธารณะมีความเสียสละพร้อมทำความดีเพื่อชาติบ้านเมือง

       ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ ไม่ว่าทีมไหนจะเป็นผู้ชนะเลิศ ในด้านใดก็ตาม ถือว่าเป็นผู้ที่มีความแข็งแรงทั้งด้านร่างกายและจิตใจ สิ่งสำคัญทุกคนจะมีจิตสำนึกในความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ ทุกคนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน พลังด้านจิตอาสาเพื่อพัฒนาประเทศชาติ ขอให้ผู้จัดการแข่งขันและคณะกรรมการทุกท่านคำนึงถึงความรักความสามัคคี และความปลอดภัยระหว่างการแข่งขัน ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา ร่วมกิจกรรมกันอย่างมีความสุข บรรลุสู่มุ่งหมาย และมีความซื่อสัตย์ยุติธรรมในทุกกิจกรรม

ศูนย์​ประชา​สัมพันธ์กอ​งอำ​น​ว​ย​การ​รักษา​ค​วาม​มั่นคง​ภายใน​ภาค​4​ส่วนหน้า