ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการซื้อน้ำมันเชื้อปฏิบัติการภาคพื้นของ บก.กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพิ่มเติม ( P๖๔๐๘๐๐๒๙๔๓๐ )( ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท )

286
64082-004

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.