ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการ ปรับปรุงสโมสรค่ายสิรินธร ( P๖๔๐๘๐๐๒๗๐๔๗ )( ๑,๙๓๑,๕๐๐.๐๐ บาท )

328
640819-033

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.