ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำรูปเล่มสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีคัดเลือก ( ๗๙๓,๖๐๐.๐๐ บาท )

265

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.