ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการซื้ออุปกรณ์จุดตรวจ/ด่านตรวจ ( P๖๔๐๘๐๐๒๔๘๓๔ )( ๖,๔๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท )

202
640818-040

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.