ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเยี่ยมประชาชน โดยวิธีคัดเลือก ( ๘,๙๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท )

140

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.