หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 46 ลงพื้นที่ให้กำลังใจประชาชนกลุ่มเปราะบาง พร้อมมอบถุงยังชีพ สร้างขวัญกำลังใจแก่ประชาชนในพื้นที่ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

345

        ที่ ชุมชนบ้านบริจ๊ะ หมู่ที่ 7 ตำบลลาโละ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส พันเอก ทรงเดช  สุกนุ้ย ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 46 ลงพื้นที่พบปะพูดคุยให้กำลังใจประชาชนไทยพุทธกลุ่มเปราะบาง โดยพูดคุยให้กำลังใจ ชี้แจงสร้างความเข้าใจสถานการณ์ในพื้นที่ ขอให้ไม่ประมาทในการดำรงชีวิตประจำวันทั้งจากกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง และการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต้องมีการระวังความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยชุมชนเอง พร้อมกันนี้ได้มอบถุงยังชีพ จำนวน 23 ครัวเรือน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด กทม. เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ลดรายจ่ายภายในครัวเรือน และเป็นขวัญกำลังใจแก่พี่น้องประชาชนไทยพุทธ สร้างความปลาบปลื้มใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับการเอาใจใส่จากเจ้าหน้าที่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า