ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงกิจกรรมฝึกทบทวนชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) (๗.๔.๑.๒) ( P๖๔๐๘๐๐๑๗๗๓๒ )( ๕๗๘,๐๐๐.๐๐ บาท )

267
640813-008

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.