ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสบียงสนาม วันที่ ๑๖ – ๓๑ ก.ค. ๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๓๒๙,๐๔๐.๐๐ บาท )

193

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.