ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในค่ายสิรินธร ( P๖๔๐๘๐๐๑๓๐๕๘ )( ๑,๙๓๔,๗๐๐.๐๐ บาท )

89
640810-007

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.