ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการจ้างขุดบ่อ ( P๖๔๐๗๐๐๐๕๕๗๙ )( ๑,๐๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท )

83
640708-006

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.