ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการ ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงปฏิบัติการภาคพื้นของ บก.กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งวดที่ ๒ ครั้งที่ ๒ (ห้ วง ก.ค.-ก.ย. ๖๔) ( P๖๔๐๖๐๐๓๒๔๗๙ )( ๗,๖๒๙,๘๘๒.๐๐ บาท )

92
640628-005

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.