ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสบียงสนาม ประจำเดือน เม.ย.๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๗๘,๗๕๐.๐๐ บาท )

472

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.