เยี่ยมบุตรกำลังพล ที่มีความต้องการพิเศษ

317

        วันที่ 12 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ที่ บ้านเลขที่ 54/3 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช สมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากรมทหารพรานที่ 42 โดย พันโทหญิง นิภาพร สวนกูล ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากรมทหารพรานที่ 42 พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ฝ่ายกำลังพลชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนหมวดทหารพรานหญิง หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 ร่วมกับ เจ้าหน้าที่พยาบาลโรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ เดินทางไปเยี่ยมและให้กำลังใจครอบครัวกำลังพลซึ่งมีบุตรที่มีความต้องการพิเศษ คือ เด็กหญิงรุจรดา คำกลั่น เป็นบุตรของ อาสาสมัครทหารพรานศุภชัย คำกลั่น พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภค และเงินช่วยเหลือของหน่วยฯ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้อต้น ณ บ้านเลขที่ 54/3 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

        สมาคมแม่บ้านทหารบกได้เล็งเห็นถึงการขาดโอกาสของบุตรที่มีความต้องการพิเศษของกำลังพล ข้าราชการ และลูกจ้างของกองทัพบก จึงได้ริเริ่มโครงการห่วงใยบุตรที่มีความต้องการพิเศษของกำลังพล โดยในขั้นต้น ได้พิจารณามอบทุนประจำปีให้กับบุตรที่มีความต้องการพิเศษฯ เพื่อให้ครอบครัวกำลังพลซึ่งมีบุตรที่มีความต้องการพิเศษได้รับการช่วยเหลืออย่างเหมาะสม เป็นระบบต่อเนื่อง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อันเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจกับกำลังพลอีกด้วย

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่42

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า